PolskiAngielski
Strona główna » Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego

SKLEP Z MODĄ

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin programu lojalnościowego (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego.
 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
 3. Administrator  – Administrator Sklepu, jako sklep internetowy www.epupil.pl
 4. Program Lojalnościowy, Program - akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana przez Sklep. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
 6. Sklep - sklep internetowy Ochotka prowadzony pod adresem www.sklepzmoda.pl, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu.

 

II. Uczestnicy Programu Lojalnościowego

 1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która:

  1. zarejestrowała w Sklepie konto klienta zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz

  2. zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez wybór stosownej opcji w ustawieniach konta klienta w Sklepie - z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego Regulaminu.

 

III. Punkty w Programie Lojalnościowym

 1. Uczestnik w związku ze składaniem zamówień na towary za pośrednictwem Sklepu otrzymuje punkty - naliczane według poniższych zasad:
 2. Punkty przyznawane są począwszy od momentu założenia konta klienta i dokonania przez Uczestnika dowolnego zakupu towarów w Sklepie.
 3. Okres naliczania punktów, nie jest określony i trwa przez cały okres istnienia konta użytkownika w Sklepie z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego Regulaminu.
 4. Naliczanie punktów pomija się przy umowie sprzedaży towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu, które uległy następnie rozwiązaniu, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje - zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Wówczas punkty przyznane, a po zwrocie zakupionego towaru zostają anulowane.
 5. Uczestnik otrzymuje punkty od każdej umowy sprzedaży towarów, zawartej i wykonanej.
 6. Zamówienia składane w Sklepie, które nie skutkują naliczaniem punktów, to zamówienia:
 7. z pominięciem witryny Sklepu (np. w formie telefonicznej lub innej)
 8. za pośrednictwem witryny Sklepu, ale bez uprzedniego zalogowania do konta w Sklepie.
 9. jeśli w koszyku znajdują się produkty, które choć częściowo są opłacone punktami.
 10. Każdy 1 zł wydany przez Uczestnika w warunkach opisanych powyżej skutkuje przyznaniem Uczestnikowi 1 punktu lojalnościowego.
 11. Za zakup niektórych produktów użytkownik może nie otrzymać punktów. W takim przypadku podczas składania zamówienia na stronie Sklepu nie będzie informacji o możliwości uzyskania punktów. Wydanie niepełnej złotówki nie skutkuje przyznaniem żadnych punktów.
 12. Punkty przyznawane są podczas dokonywania zamówienia lub innych działań Użytkownika np.
 13. Przy rejestracji Konta Użytkownika w Sklepie – 5 pkt
 14. Za napisanie recenzji/opinii za zakupiony towar – 3 pkt
 15. Punkty są niezbywalne, a o ich przeznaczeniu decyduje właściciel konta w sklepie.
 16. Punktów lojalnościowych przypisanych klientowi nie można wymienić na gotówkę.
 17. Punkty lojalnościowe nie są środkiem płatniczym rozumianym ustawowo, a jedynie sprzedaż/zakup wspomagają.
 18. Wszystkie punkty lojalnościowe są umownym uzupełnieniem dla cen – określającym rabat, a ich stosowanie nie ma wpływu na system i wyliczanie podatku.
 19. Ilość otrzymanych punktów oraz ich stan możesz łatwo sprawdzić po zalogowaniu w ustawieniach swojego konta.
 20. Dokonując zakupów w naszym sklepie można płacić punktami za uzyskane wcześniej produkty.
 21. Każdy punkt posiada określoną wartość kwotową, która jest odliczana od ceny towaru w momencie dokonywania zakupu po wcześniejszej deklaracji i wyborze tej formy zapłaty.
 22. W przypadku płacenia punktami 50 pkt to wartość 1,00 zł.
 23. (Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przyznawanych punktów oraz ich przelicznika bez uprzedniego powiadomienia)
 24. Podczas dokonywania zakupu zostanie wyświetlona informacja o kwocie posiadanej przez Użytkownika dzięki uzbieranym za wcześniejsze zakupy punktom. Kwotę tę w całości lub w części można przeznaczyć na zapłatę za zakupiony towar z następującym zastrzeżeniem:
 25. Minimalna kwota przeznaczonych punktów do zapłaty nie może być niższa niż 50 pkt (wartość 1 zł)
 26. Minimalna wartość zamówienia, aby zrobić zakupy za punkty wynosi 2 zł
 27. Maksymalna ilość punktów przeznaczona do zapłaty w jednej transakcji nie może przekroczyć 5000 pkt (wartość 200 zł)
 28. Maksymalna kwota zapłaty punktami za jeden zakup (koszyk) nie może przekroczyć 50% całej wartości koszyka,
 29. Po zaznaczeniu opcji zapłaty punktami przy potwierdzeniu zamówienia pokaże się kwota zamówienia pomniejszona o wartość punktów, a punkty zostaną odjęte od stanu punktowego konta.
 30. Za uzyskane punkty jest również możliwość wyboru przez Użytkownika prezentów w formie produktów, które Sklep przeznaczył wyłącznie dla takiego celu.
 31. Każdy prezent posiada określoną wartość w punktach, jaką trzeba wydać aby go otrzymać. Wartość ta kształtuje się w granicach 50% ceny, za jaką był sprzedawany.
 32.  

IV. Vouchery

 1. Sklep w ramach Programu Lojalnościowego wprowadza również Vouchery - uprawniające do uzyskania rabatu kwotowego na towary dostępne w Sklepie internetowym, na zasadach opisanych w Regulaminie.

 2. Sklep oferuje Vouchery z rabatem w wysokości: 1%, 3%, 5%, 10%, 15% 20%, oraz Vouchery, które są niespodzianką, a przy dokonywaniu zakupu dopiero kwota rabatu zostanie ujawniona.

 3. Vouchery wystawiane są w formie elektronicznej i mają unikalny kod (numer) i mogą być użyte tylko raz.

 4. Vouchery są zbywalne lecz, aby je użyć należy posiadać konto użytkownika w Sklepie.

 5. Uczestnik może wykorzystać voucher w procesie zamawiania towarów wyłącznie za pośrednictwem Sklepu poprzez wpisanie Kodu, który każdorazowo spowoduje przyznanie i wyliczenie rabatu kwotowego ujętego podczas zapłaty za produkt.

 6. Dopuszcza się wykorzystanie w ramach jednego zamówienia wyłącznie jednego Vouchera, z zastrzeżeniem że nie może to spowodować zmniejszenia ceny towaru lub usługi poniżej wartości 1 zł (jeden złoty). Cena towaru po rabacie zostanie uwidoczniona na stosownym dokumencie księgowym wystawianym Uczestnikowi przez Sklep (paragonie lub fakturze VAT).

 7. Voucher powinien być wykorzystany w okresie na jaki został wystawiony, liczony od dnia jego wystawienia. Po tym okresie voucher wygasa.

 8. W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru w odniesieniu do której wykorzystał voucher, z powołaniem na konsumenckie prawo odstąpienia - Voucher wykorzystany przepada.

 

V. Czas trwania Programu Lojalnościowego

 1. Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 1.01.2021r

 2. Sklep może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie - z zastrzeżeniem że:

  1. poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 3 miesiące wcześniej, tak aby nie naruszać praw nabytych przez Uczestników, jak również umożliwić w okresie 3-miesięcznym na zrealizowanie wcześniej nabytych punktów oraz Vaucherów.

  2. Podczas 3-miesięcznego okresu poprzedzającego zakończenie Programu Użytkownik nie otrzyma nowych punktów, ani Vaucherów, a jedynie będzie mógł realizować te, które posiada.

 3. Z dniem zakończenia Programu - nie wykorzystane punkty oraz Vouchery tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane (w tym zwłaszcza w celu zapłaty za towary lub usługi w Sklepie).

 4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym w każdym czasie, w szczególności poprzez przesłanie Organizatorowi stosownego oświadczenia lub wybór właściwej opcji w ustawieniach konta w Sklepie. Rezygnacja taka nie musi być połączona z żądaniem usunięcia konta w Sklepie.

 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie - Uczestnik traci wszelkie nabyte wcześniej punkty lub vouchery.

 

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Administrator Sklepu.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

 3. Sklep przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.

 4. Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:

  1. przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  2. prawnie uzasadniony interes Sklepu, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 5. Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 6. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

 7. Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 8. Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 9. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje, związane z przetwarzaniem danych Uczestników, zawarte są w polityce prywatności Sklepu https://www.sklepzmoda.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html

 

VII. Reklamacje

 1. W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji - w szczególności pocztą elektroniczną, na adres: sklepzmoda@gmail.com.

 2. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.

 3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego dostępny jest na witrynie Sklepu pod adresem https://www.sklepzmoda.pl/regulamin-programu-lojalnosciowego-pm-24.html

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem witryny Sklepu na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.

 3. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 4. W odniesieniu do Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

 5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Sklepu.

 7. Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr . Adres poczty elektronicznej Sklepu, jako potencjalny punkt kontaktu w wyżej wskazanych sprawach, to: sklepzmoda@gmail.com.

 

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu